Logowanie
EN pl

Faktoring z polisą KUKE Faktoring z polisą KUKE

W biznesie liczy się rozwój i bezpieczeństwo. Oferowana przez nas usługa faktoringu pełnego łączy te dwa ważne elementy. Po pierwsze, zapewniamy szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na dynamiczny rozwój swojej działalności. Po drugie, przejmujemy ryzyko braku płatności za faktury przez kontrahentów objętych usługą faktoringu.

Połączenie faktoringu z polisą KUKE kierujemy do firm, które korzystają, lub zamierzają korzystać z ubezpieczenia należności handlowych oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Dzięki ścisłej współpracy z KUKE możemy zapewnić Twojej firmie kompleksowy pakiet usług zarządzania należnościami obejmujący:

 1. Finansowanie (w wysokości ustalonej w umowie faktoringu).
 2. Administrowanie (księgowanie, rozliczanie i bieżące informowanie Klienta o przebiegu spłat).
 3. Monitoring (monitorowanie przebiegu i terminowości spłat; dochodzenie przedsądowe polegające na ponaglaniu kontrahentów poprzez wysyłanie upomnień i monitów oraz wykonywanie telefonicznych ponagleń).
 4. Windykację (sądowe dochodzenie wierzytelności i windykacja komornicza).
 5. Przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta (do wysokości określonej ogólnym limitem kredytowym nadanym przez KUKE i limitami kontrahentów nadanymi przez KUKE Finance).

Korzyści

 • Poprawa płynności finansowej firmy dzięki uwolnienie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach.
 • Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury.
 • Zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów.
 • Optymalizacja procesu zarządzania portfelem należności (oszczędność czasu, weryfikacja wiarygodności kontrahentów, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego).
 • Brak obciążenia bilansu firmy, w przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego.
 • Sprawne nadawanie limitów kredytowych dzięki wykorzystaniu efektu synergii w Grupie KUKE (bieżąca i ścisła współpraca pomiędzy KUKE i KUKE Finance).

Faktoring + Pakiet

Połączenie faktoringu i polisy ubezpieczenia należności handlowych Pakiet jest optymalnym rozwiązaniem dla firm chcących dynamicznie rozwijać sprzedaż swoich towarów lub usług w kraju i za granicą. Umowa faktoringu zapewnia finansowanie potrzebne do rozwoju przedsiębiorstwa i pozyskanie nowych zamówień. Polisa ubezpieczenia Pakiet pozwala wyeliminować ryzyko nieotrzymania zapłaty od kontrahentów, którym firma oferuje odroczony termin płatności na fakturze.

Więcej informacji o polisie ubezpieczenia należności Pakiet dostępnych jest na stronie www.kuke.com.pl/pakiet

Faktoring + Polisa na Wschód

Faktoring zabezpieczony polisą ubezpieczenia należności Polisa na Wschód przeznaczony jest dla firm prowadzących sprzedaż do Rosji, Białorusi, Ukrainy lub innych krajów podwyższonego ryzyka.

Decyzje polityczne mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i w konsekwencji stwarzać bariery i ograniczenia w realizacji międzynarodowych kontraktów handlowych. Polisa na Wschód chroni firmę zarówno od niewypłacalności kontrahentów, czy opóźnień w regulowaniu zobowiązań, ale także od nagłych zmian w sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą partnerzy handlowi.

KUKE jest jedyną instytucją w Polsce, która oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową od ryzyka nierynkowego tj. ryzyka handlowego, politycznego oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej. KUKE jest firmą o największym w Polsce doświadczeniu w ubezpieczaniu kontrahentów z krajów podwyższonego ryzyka.

Więcej informacji o Polisie na Wschód dostępnych jest na stronie www.kuke.com.pl/polisa_na_wschod

Faktoring + Europolisa

Dla małych przedsiębiorstw przygotowaliśmy specjalną ofertę, która zapewnia ochronę realizowanym transakcjom handlowym i pozwala na utrzymanie płynności finansowej. Połączenie faktoringu z Europolisą zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Białorusi, Rosji i Ukrainy).

Więcej informacji o Europolisie dostępnych jest na stronie www.kuke.com.pl/europolisa

Schemat działania

KUKE Finance skupuje od klienta nieprzeterminowane faktury, za które jego kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie płatności. W zamian KUKE Finance natychmiast przekazuje klientowi środki finansowe stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury - zaliczkę w wysokości do 90%. Gdy płatności zostaną uregulowane przez kontrahenta, wypłacana jest pozostała kwota, która w przypadku zaliczki w wysokości 90% wyniesie odpowiednio 10% wartości faktury. Wszystkie czynności związane w wykupem i rozliczaniem należności odbywają się on-line.

W ramach faktoringu pełnego KUKE Finance przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów na bazie polisy ubezpieczenia należności zawartej pomiędzy Klientem a KUKE. Na mocy porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy Klientem, KUKE Finance i KUKE, KUKE Finance wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z polisy.

W przypadku nie uregulowania przez kontrahenta zobowiązań wynikających z faktury, KUKE Finance zwraca się do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych w stosunku do kontrahenta. W przypadku ich niepowodzenia, Klient za pośrednictwem KUKE Finance otrzymuje od ubezpieczyciela stosowane odszkodowanie.

Należy pamiętać, że efektywność faktoringu pełnego zależy od uzyskania odpowiednich limitów kredytowych od ubezpieczyciela na kontrahentów zgłoszonych do finansowania.

Schemat - faktoring pełny z polisą KUKE

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy