Logowanie
pl

Faktoring definicja Faktoring definicja

Istota faktoringu

Definicja faktoringu mówi, że faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Regulacje prawne

Umowa faktoringu w polskim porządku prawnym jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie ma jednolitych przepisów, które by jej dotyczyły. Do umowy faktoringu mają zatem zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 509 kodeksu cywilnego mówiące o swobodzie przelewu wierzytelności:

  • § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
  • § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Na gruncie prawa międzynarodowego usługa faktoringu unormowana jest przez konwencję UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z dnia 28.05.1988 roku (tzw. konwencja ottawska). Konwencja definiuje umowę faktoringu jako umowę zawartą pomiędzy dwiema stronami (faktorem a faktorantem), zgodnie z którą faktorant przenosi na faktora wierzytelności powstałe w wyniku umowy sprzedaży towarów zawartej pomiędzy nim a jego klientami (dłużnikami). Faktor wykonuje co najmniej dwie z poniższych usług:

  • finansowanie faktoranta,
  • prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
  • inkaso wierzytelności,
  • przejęcie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Konwencja nakłada obowiązek poinformowania dłużnika o przeniesieniu własności wierzytelności.

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy