Logowanie
EN pl

Aktualności Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych KUKE Finance S.A.

04.07.2018

Rada Nadzorcza KUKE Finance S.A. w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań KUKE Finance S.A. za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.


 
Określenie firmy i siedziby Spółki:
KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdań sporządzanych przez KUKE Finance S.A. : za dwa kolejne lata począwszy od sprawozdania za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
 
Badania ustawowe:
Jednostkowe sprawozdanie finansowe KUKE Finance S.A. sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) i odpowiednich aktów wykonawczych do tej ustawy.
 
Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Spółki KUKE Finance S.A., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, lub na adres Spółki do dnia 31 lipca 2018 r.
 
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych KUKE Finance S.A. – nie otwierać”.
 
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
 1. badanie sprawozdań zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) i ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089),
 2. zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 3. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości KUKE Finance S.A. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listu do Zarządu.
Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:
 1. informacje o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, doświadczeniu w przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych w branży faktoringowej oraz ubezpieczeniowej
 2. określenie składu zespołu dedykowanego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 3. wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem, że wstępne badanie sprawozdania finansowego z działalności prowadzonej na rachunek własny w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r.
 4. ogólny koszt wynagrodzenia za wykonane usługi podany w walucie polskiej na poszczególne lata oraz określenie maksymalnej wysokości kosztów dodatkowych (administracyjnych),
 5. oświadczenia o:
  a)   spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  b)   dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań;
  c)   wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 7. zobowiązanie dostarczenia na żądanie Spółki wszelkich dokumentów, informacji, wyjaśnień oraz raportów dotyczących badania, sporządzonych lub pozyskanych przez firmę audytorską zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą o biegłych rewidentach,
 8. zapewnienie, że w razie wyboru przez cały okres zlecenia spełnione będą przez Państwa firmę wszelkie warunki prowadzenia badania, a w szczególności, że spełnione będą wszystkie wymogi niezależności,
 9. projekt umowy na przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań.
Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba Spółki KUKE Finance S.A. w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, w dniu 08 sierpnia 2018 r.
 
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 
Rada Nadzorcza KUKE Finance S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.”

 

Skontaktuj się z nami

Kuke finance - kontakt

+48 22 233 07 08

Kuke finance - kontakt

Kuke finance - kontakt

formularz kontaktowy